Bewaartermijn

U.S.G.B. BV Schoonmaakdiensten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben, tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan ) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • + Het aangaan van overeenkomsten.
  • + Het raadplegen van schoonmaakdiensten.
  • + Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
  • + Het uitvoeren van de facturatie / administratie / boekhouding.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

  • + Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

U.S.G.B. BV Schoonmaakdiensten / Orionstraat 10 / 3582 PX Utrecht / info@usgbschoonmaak.nl of kijk op onze contactpagina.